MiMi

MiMi (ปฏิทินรักแรกพบ) ออกอากาศ ทางช่อง PPTV MiMi (ปฏิทินรักแรกพบ)ออกอากาศ ทุกวัน ศุกร์ – อาทิตย์ MiMi (ปฏิทินรักแรกพบ) ออกอากาศ เวลา 23.30-00.58 น.