May I Blackmail You?

พบกับดีน ฟูจิโอกะ และเอมิ ทาเคอิ ศิลปินดาราสุดฮอตจากญี่ปุ่น ในบทบาทนักปราบอาชญากรรมทางช่อง GEM