Korean Peninsula – วิกฤตเลือดคาบสมุทรเกาหลี – บรรยายไทย

Korean Peninsula - วิกฤตเลือดคาบสมุทรเกาหลี - บรรยายไทย

Korean Peninsula – วิกฤตเลือดคาบสมุทรเกาหลี – บรรยายไทย

Korean Peninsula เป็น ละครโปรดักชั่นใหญ่ที่เตรียมจะทุ่มทุนสร้างกว่า 10,000,000,000 วอนเรื่องนี้ จะเล่าถึงเรื่องราวของประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐเกาหลีที่ยังไม่ได้มี การแบ่งแยกเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้และมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองในการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ เรามาร่วมติดตามเรื่องราวทางการเมืองของซีรีย์เกาหลี เรื่อง Korean Peninsula

Korean Peninsula – วิกฤตเลือดคาบสมุทรเกาหลี – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Korean Peninsula – วิกฤตเลือดคาบสมุทรเกาหลี – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Korean Peninsula – วิกฤตเลือดคาบสมุทรเกาหลี – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Korean Peninsula – วิกฤตเลือดคาบสมุทรเกาหลี – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Korean Peninsula – วิกฤตเลือดคาบสมุทรเกาหลี – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Korean Peninsula – วิกฤตเลือดคาบสมุทรเกาหลี – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Korean Peninsula – วิกฤตเลือดคาบสมุทรเกาหลี – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Korean Peninsula – วิกฤตเลือดคาบสมุทรเกาหลี – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Korean Peninsula – วิกฤตเลือดคาบสมุทรเกาหลี – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Korean Peninsula – วิกฤตเลือดคาบสมุทรเกาหลี – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Korean Peninsula – วิกฤตเลือดคาบสมุทรเกาหลี – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Korean Peninsula – วิกฤตเลือดคาบสมุทรเกาหลี – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Korean Peninsula – วิกฤตเลือดคาบสมุทรเกาหลี – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Korean Peninsula – วิกฤตเลือดคาบสมุทรเกาหลี – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Korean Peninsula – วิกฤตเลือดคาบสมุทรเกาหลี – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Korean Peninsula – วิกฤตเลือดคาบสมุทรเกาหลี – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Korean Peninsula – วิกฤตเลือดคาบสมุทรเกาหลี – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Korean Peninsula – วิกฤตเลือดคาบสมุทรเกาหลี – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Korean Peninsula – วิกฤตเลือดคาบสมุทรเกาหลี – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Korean Peninsula – วิกฤตเลือดคาบสมุทรเกาหลี – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Korean Peninsula – วิกฤตเลือดคาบสมุทรเกาหลี – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Korean Peninsula – วิกฤตเลือดคาบสมุทรเกาหลี – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Korean Peninsula – วิกฤตเลือดคาบสมุทรเกาหลี – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Korean Peninsula – วิกฤตเลือดคาบสมุทรเกาหลี – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Korean Peninsula – วิกฤตเลือดคาบสมุทรเกาหลี – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 จบ - ไฟล์เสีย
Korean Peninsula – วิกฤตเลือดคาบสมุทรเกาหลี – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Korean Peninsula – วิกฤตเลือดคาบสมุทรเกาหลี – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Korean Peninsula – วิกฤตเลือดคาบสมุทรเกาหลี – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Korean Peninsula – วิกฤตเลือดคาบสมุทรเกาหลี – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Korean Peninsula – วิกฤตเลือดคาบสมุทรเกาหลี – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Korean Peninsula – วิกฤตเลือดคาบสมุทรเกาหลี – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Korean Peninsula – วิกฤตเลือดคาบสมุทรเกาหลี – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Korean Peninsula – วิกฤตเลือดคาบสมุทรเกาหลี – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Korean Peninsula – วิกฤตเลือดคาบสมุทรเกาหลี – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Korean Peninsula – วิกฤตเลือดคาบสมุทรเกาหลี – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Korean Peninsula – วิกฤตเลือดคาบสมุทรเกาหลี – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย